Algemene voorwaarden SV RUN CMD

Lidmaatschap

Aanmelding lidmaatschap

De aanmelding als lid van de vereniging dient digitaal te gebeuren via de website van SV RUN CMD. Het lidmaatschap is geldig wanneer de geldende contributie betaald is. Iedereen die Communicatie- en Multimediadesign studeert, heeft gestudeerd, of medewerker is van NHL Stenden Hogeschool, kan lid worden van SV RUN CMD.

Actieve leden

Actief lid wordt men door toetreding tot een commissie na goedkeuring van het bestuur. De Algemene Ledenvergadering, hierna te noemen ALV, heeft het recht bezwaar in te dienen tegen de aanstelling van commissieleden. Leden van het bestuur worden ook tot de actieve leden gerekend.

Contributie

De leden van SV RUN CMD zijn een jaarlijkse contributie van vijftien euro verplicht. Een wijziging van dit bedrag dient te worden goedgekeurd door de ALV. Bij inschrijving van de vereniging na het eerste semester wordt de helft van de contributie in rekening gebracht. Vanaf het volgende studiejaar wordt dit wel weer het volledige bedrag.

Rechten en plichten

Statuten en Reglementen

De leden van SV RUN CMD worden geacht op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die vermeld staan in de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement. Leden worden dan ook geacht de Statuten en het HR van de vereniging na te leven.

Activiteiten

Leden hebben het recht deel te nemen aan de algemene activiteiten. Voor sommige activiteiten geldt dat ook niet leden deel kunnen nemen. Dit is per activiteit verschillend en hier kan een financiële bijdrage tegenover staan.

Deelname aan de door SV RUN CMD georganiseerde activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. De bestuursleden kunnen niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door individuele leden.

Algemene Ledenvergadering

Leden hebben het recht tot het bijwonen van de ALV, georganiseerd door het bestuur. Hier hebben ze ook stemrecht. Niet-leden mogen aanwezig zijn op uitnodiging, maar hebben geen stemrecht.

Niet-vermelde reglementen

In de gevallen, waarin noch de Statuten, noch het Huishoudelijk Reglement, nog de afzonderlijke reglementen voorzien, beslist het bestuur.

Schulden

Indien een lid zijn schulden aan de vereniging niet binnen drie maanden na het ontstaan ervan aflost of een regeling ter aflossing met het dagelijks bestuur heeft getroffen, kan hij door het dagelijks bestuur geschorst worden. Gerekend vanaf het tijdstip van schorsing zal 0,5% rente per maand worden bijgeschreven over het verschuldigde bedrag. De schorsing eindigt na volledige betaling.

Alcoholbeleid

Voorwaarden wat betreft het schenken en nuttigen van alcohol sinds 1 januari 2014 is het in Nederland verboden om onder 18-jarige leeftijd alcoholische drank te nuttigen en drank aan te bieden aan mensen onder de 18 jaar. Voor de leden van SV RUN CMD gelden deze zelfde regels. Als leden deze regels betreffende de alcoholwet overschrijden zijn er de volgende sancties aan verbonden:

  • Als een lid wordt betrapt op niet-legitiem alcoholgebruik of aanbod volgt er een verwijdering van de activiteit. Het bestuur maakt hiervan een aantekening.

  • Als een lid voor de tweede keer wordt betrapt op niet-legitiem alcoholgebruik of aanbod volgt er een schorsing van SV RUN CMD activiteiten voor drie maanden. Het bestuur maakt hiervan een aantekening.

  • Als een lid voor de derde keer wordt betrapt op niet-legitiem alcoholgebruik of aanbod volgt er een verwijdering uit de vereniging.